Rozvíjame prirodzenú hudobnosť detí - Batoľa

Rozvíjame prirodzenú hudobnosť detí 

Batoľa

Mgr. art. Eva Šušková, ArtD

 

V období medzi prvým až tretím rokom života sledujeme u detí výrazný progres vo všetkých oblastiach. Od prvých opatrných krokov k aktívnemu fyzickému prejavu a od prvých nesmelých slovíčok k nezastaviteľnému švitoreniu. V kognitívnej oblasti je mozog nastavený na vstrebávanie a spracovávanie nových podnetov a informácií kapacitne oveľa viac ako v ktoromkoľvek inom veku. Dieťa sa bez problémov naučí rozumieť a rozprávať dvoma, či dokonca troma cudzími jazykmi súčasne, začína sa osobnostne profilovať s uvedomením si vlastnej individuality. Oba tieto fenomény vieme využiť aj v prospech formovania a rozvíjania jeho hudobných schopností a zručností.

V dnešnej kapitole sa zameriame najmä na špecifickú schopnosť dieťaťa v batolivom veku – prepájať vnemy s pojmami, vďaka čomu sa učí rozoznávať napríklad farby, chute, vône a samozrejme aj tóny a zvuky a pomenovať ich. Povieme si o hudobných nástrojoch, ktoré sú pre dieťa v tomto veku ideálne, o možnostiach relaxácie pri živej hudbe a samozrejme načrtneme niekoľko hudobných hier, ktoré vieme ľahko realizovať počas bežných denných činností a úkonov.

 

Hudobný sluch a hudobné nástroje

Spomínate si, ako ste sa naučili rozoznávať farby? Akým spôsobom ste si zapamätali, že žltá je žltá a modrá je modrá? Alebo chute? Vďaka čomu viete, že toto je chuť kyslá a toto slaná? V rámci procesu rýchleho rozvoja mozgu sa v prvých rokoch života vytvára množstvo synapsií, ktoré sa podľa intenzity ich využívania buď posilnia a zachovajú, alebo nastáva ich zánik. Ak dieťa opakovane stimulujeme rovnakou informáciou – napríklad na obľúbenom obrázku pravidelne pomenujeme základné farby – časom sa mu pri zrakovom vneme automaticky vybavia pojmy – názvy farieb. Samozrejme – nejde iba o farby. Zraková stimulácia sa výborne uplatňuje napríklad v matematickom myslení – zoradenie bodiek na hracej kocke od 1 do 6 je skvelým prostriedkom k rozvíjaniu vedomia o kvantite. Rôznorodé metódy podporujú vývoj kognitívnej stránky dieťaťa práve vďaka zmyslovým stimulom a následnou prácou s nimi.

Podobné schopnosti máme aj pri vnímaní zvukov a tónov. Zatiaľ čo pri zvukoch je nám táto paralela známa a prirodzene pomáhame dieťatku dekódovať šumy a ruchy okolo nás, vrodenú schopnosť prirodzene rozoznávať výšku tónov sme celkom vytesnili nielen z bežného života, ale aj z profesionálneho – edukačného. Pritom pri správnej a opakovanej stimulácii mozgu v útlom veku dokáže dieťa spracovať sluchový vnem a následne k nemu priradiť pojem na takej úrovni, že neskôr hovoríme o tomto fenoméne ako o „absolútnom sluchu“. Nie je prehnané tvrdiť, že túto schopnosť mala danú do vienka väčšina z nás, dostatočne sa však nepodporila a nerozvíjala, aby sa stala súčasťou našich životných zručností. V neskoršom veku už náš mozog nie je nastavený na zvládnutie podobných prepojení a hudobný sluch môžeme rozvíjať jedine štandardným tréningom a metódami známymi aj z iných vzdelávacích oblastí.

Samozrejme, nie je nutné vychovávať v našej spoločnosti tucty malých Mozartov, môžeme si však uviesť niekoľko príkladov, ako podporiť vnímanie tónovej výšky u detí v prvých rokoch života.

Ideálny a pre rodiča, resp. učiteľa nedisponujúceho absolútnym sluchom aj nevyhnutný prostriedok k realizácii hier stimulujúcich hudobný sluch je kvalitný hudobný nástroj. Kvalitu v tomto prípade určujú najmä vlastnosti podporujúce dlhodobo priaznivý stav inštrumentu v otázke ladenia. Teda nástroj, ktorý sa ľahko obsluhuje ako zo strany rodiča, tak zo strany dieťaťa, ktorý má jasný, konkrétny zvuk a ktorý nie je nutné často (prípadne vôbec) dolaďovať. V prípade, že chcete, resp. môžete do nástroja investovať viac peňazí, stojí za zváženie kúpa pianína, alebo kvalitného xylofónu. Nie je to však vôbec nutné – aj malá zvonkohra, či metalofón (často zamieňaný so xylofónom) od osvedčeného výrobcu vie výborne poslúžiť na rozvíjanie hudobného sluchu. Jednotlivé pliešky bývajú často farebne diferencované a pridávajú tak ďalší (zrakový) vnem napomáhajúci lepšiemu fixovaniu tónovej výšky. Samotná podpora rozvíjania hudobného sluchu je potom už veľmi jednoduchá.

 • Nájdite si s deťmi čas na to, aby ste počas hry na nástroj pomenovali jednotlivé tóny v stupnici (c-d-e-f-g-a-h-c) počas toho, ako ich hráte
 • Vymyslite si jednoduchý nápev napríklad na meno dieťatka a striedavo ho spievajte a hrajte s vyslovením mena a pomenovaním tónov (napr. „ja-som-Do-mi-nik / d-d-d-d-f“, alebo „ja-som-Miš-ka / g-e-g-e“)
 • Ak máte v dosahu hudobný nástroj, počas spievania piesne môžete nahlas pomenovať, od akého tónu, alebo v akej tónine budete pieseň spievať (napr. „zaspievajme si spolu Zlatá brána, začnime od tónu g“)

Tieto hry sa môžu javiť v kontexte batoľaťa veľmi náročné, skúste ich však uchopiť v ich najbazálnejšej podobe a postupne ich prispôsobovať postupujúcim schopnostiam a zručnostiam dieťatka. Ak viete hrať na akýkoľvek hudobný nástroj, určite ho „prevetrajte“, deti sú sluchovo mimoriadne vnímavé a konfrontácia so živou hudobnou produkciou je pre ne veľmi intenzívna a podnetná.

 

Orffov inštrumentár

Obľúbenými, funkčnými, cenovo prijateľnými a ľahko ovládateľnými sú hudobné nástroje z tzv. Orffovho inštrumentára. Ide tri skupiny nástrojov – rytmických, melodických a strunových. Ich hlavnou funkciou je podporiť prirodzený vokálny a rytmický prejav dieťaťa. Carl Orff tvrdil, že: „elementárna hudba nie je nikdy hudba sama: je spätá s pohybom, tancom a rečou“. Sady Orffových nástrojov kupujte radšej v hudobninách, resp. v špecializovanom e-shope. Hračkárske nástroje bývajú veľmi nekvalitné nielen po stránke materiálu, ale najmä zvuku a ladenia. Neuspokojte sa ani s hračkárskym klavírom. Jeho ladenie býva nepresné a prirodzenému hudobnému rozvoju môže viac uškodiť, ako ho podporiť. Kúpte dieťaťu radšej menší syntetizátor.

Okrem melodického nástroja, na ktorom si môžete hrať jednotlivé tóny a melódie, určite využijete bohatú ponuku rôznorodých drobných bicích nástrojov, ako sú triangel, šejker, rolničky, tamburína, kastanety a pod. Môžete s nimi realizovať množstvo zábavných činností, pri ktorých podporujete mozgovú činnosť dieťaťa, prepájanie hemisfér, motoriku, budujete jeho sebadôveru a rozvíjate kreativitu.      

 • Spievajte časť obľúbenej piesne a jej rytmus potom zopakujte hrou na rytmický nástroj
 • Priraďte k zvuku nástroja druh zvieratka, alebo hľadajte asociácie s konkrétnym predmetom, ktoré dieťa pozná
 • Rozprávajte alebo čítajte rozprávku a používajte drobné nástroje k vytvoreniu „zvukovej kulisy“. Malý poslucháč je nadšený, keď môže udierať do bubna ako kráčajúci slon alebo keď nočnú oblohu znázorní pomocou triangla

 

Relaxácia pri živej hudbe

Ďalšou zaujímavou skupinou hudobných nástrojov je inštrumentár využívaný pri relaxačných, alebo muzikoterapeutických aktivitách. Tieto nástroje pracujú väčšinou na princípe rezonancie a vibrácií, ktoré v rukách odborníkov vykazujú upokojujúce až liečivé účinky. Nie je na škodu vybaviť domácnosť malou kalimbou, tibetskou misou, sadou zvončekov, či monolínou. Ide o nástroje ktoré sa pohybujú v rôznych cenových hladinách. Nie sú primárne určené malým deťom, ak ich však naučíte s rešpektom a citom pod dozorom na ne hrať, rýchlo si obľúbia ich terapeutický účinok. Relaxovať môžeme aj pri hudbe, ktorá je na to určená, resp. pri akomkoľvek hudobnom žánri, ktorý v nás vyvoláva stav uvoľnenia a pokoja. Živá hudobná produkcia je však jedinečnou a nenahraditeľnou formou vstrebávania vibrácií v reálnom čase a priestore, kontaktu s reálnym nástrojom a upevňovania vzťahu s kontaktnou osobou.   

 

 

Photo: mmmlive

Hra na telo

Ľudské telo je samo osebe skvelým zvukovým objektom. Nie je nutné vlastniť celú plejádu hudobných nástrojov, detská otvorenosť a absencia predsudkov vytvárajú skvelú kombináciu pre rôznorodé prejavy hry na telo.

 • Tlieskajte, dupte, klopkajte a ťukajte do rôznych častí tela a počúvajte, ako znejú
 • Pridávajte k týmto zvukom asociácie (dážď, zvieratká)
 • Hrajte sa s hlasom – pomocou zvukov znázorňujte príbehy
 • „Ozvučte obrázky“ – pri ich prezeraní popíšte ich obsah, alebo vyjadrite emóciu z nich pomocou zvuku
 • Inšpirujte sa videami z internetu po heslom „body percussion“

 

Spev

Základným hudobným vyjadrením, ktoré je súčasťou nášho fyzického i mentálneho vybavenia, zostáva vokálny prejav. Vieme s ním spievať melódiu, meniť jeho farbu, sprostredkúva nám bohatý rozptyl emocionálnych a fyzických vnemov a zážitkov. Spev by sa mal stať súčasťou každého rodinného prostredia.

Ak dieťa nezažije živý kontakt so spevom v ranom veku, výrazne tak ochudobníme jeho budúci kognitívny a citový vývoj. Dieťa je váš najoddanejší poslucháč, akýkoľvek hudobný prejav z vašej strany je pre neho krásny a radostný. Ak ste aj roky nespievali, dôverujte si, spev je zakódovaný v každom z nás. Či ide o detskú riekanku s dvoma tónmi, alebo melodicky a rytmicky náročnú pieseň, jej interpretáciou podporujete vyjadrenie rozmanitých vnútorných emócií, ktoré sa môžete pokúsiť spolu s dieťaťom pomenovať. Vychutnajte si oslobodzujúci pocit súznenia a harmónie, ktoré sú benefitmi spoločného muzicírovania. 

 

 

Eva Šušková je matkou troch detí, aktívnou koncertnou umelkyňou a lektorkou hudobno-pedagogickej platformy Superar Slovakia. Zaoberá sa fenoménom kolektívneho muzicírovania detí a dospelých, ktorí sa hudbe primárne nevenujú. Pod značkou LALULA sprostredkúva formou hudobných workshopov a kolektívnych hudobných ateliérov jedinečné umelecké zážitky, pri ktorých pracuje s originálnymi vokálnymi, kompozičnými a improvizačnými technikami. Vedie tiež odborné semináre zamerané na prácu s hlasovým prejavom a hlasovú hygienu. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.lalula.sk

Späť do obchodu